fb Connectum - Integritetspolicy - Connectum

Integritetspolicy for Connectum

Inledning

Syftet med denna integritetspolicy är att ge dig information om vår användning av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddssystem som införts genom den nya dataskyddsförordningen, GDPR (förordning (EU) 2016/679, ”Dataskyddslagstiftningen”). Policyn kan komma att ändras emellanåt och den senaste uppdaterade versionen kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Vem detta påverkar

Detta påverkar enskilda personer.

Dina personuppgifter

Personuppgifter kan innehålla information såsom:

namn
folkbokföringsadress
e-postadress
andra kontaktuppgifter
kontaktuppgifter företag
namnteckning
nationalitet, födelsedatum och ort
personliga identifieringsuppgifter (personnummer, skattenummer och passuppgifter m.m.)
registrerad korrespondens (såsom inspelade telefonsamtal, e-postmeddelanden och mötesanteckningar)
bankuppgifter

pensionsuppgifter

beskattningsuppgifter
uppgifter om dina investeringar oavsett om Connectum ger rådgivning om dessa investeringar eller inte

Vi samlar endast in personuppgifter som är rimligen nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Vilken typ av uppgifter vi samlar in beror på den typ av affärsrelation vi har.

Hur vi använder dina personuppgifter

Connectum, som registeransvarig, kan samla in, lagra och använda dina personuppgifter för lagliga ändamål:

(i) för lagkrav inklusive, men inte begränsat till,
– att uppfylla skyldigheter för att bekämpa penningtvätt och för att verifiera våra kunder/faktiska betalningsmottagares identitet
– att förebygga bedrägerier
– att uppfylla KYC-förfaranden (know your customer)
– att svara på begäranden från tillsynsmyndigheter

(ii) att uppfylla skyldigheter i avtal med kunder

(iii) för direktmarknadsföringsändamål

(iv) för kvalitetskontroll, företagsanalys och statistisk samt för kundservice, utbildning och relaterade ändamål.

Personuppgifter lagras och behandlas endast när ett legitimt intresse föreligger och sådant legitimt intresse inte hindras av dina personliga intressen, grundläggande rättigheter eller frihet. Vi kommer att agera på ett rättvist, öppet och ansvarsfullt sätt och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att aktiviteter har någon oberättigad inverkan på dig och vi framhåller din rätt att invända mot sådan lagring.

Skulle vi ha behov av att använda dina personuppgifter för andra specifika ändamål kontaktar vi dig.

Cookies

För att vår webbplats ska fungera på rätt sätt kan vi komma att placera små textfiler, så kallade cookies, på din enhet. En cookie sparas av en webbplats på din dator eller mobila enhet när du besöker webbsidan. Det gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina åtgärder och preferenser (som inloggning, språk, teckensnittsstorlek och andra visningsinställningar) under en tidsperiod.

För att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen använder vi Google Analytics för att mäta hur användarna interagerar med webbplatsinnehållet. För mer information, besök Google Analytics webbplats här.

Vi använder MailChimp som vår automatiserade marknadsföringsplattform för att skicka e-post med information, nyheter och inblickar i våra produkter och tjänster. MailChimp ger Connectum information om vad du öppnar och vilka länkar du klickar på. Syftet med detta är att ge våra kunder bästa möjliga service, support och kommunikation. De uppgifter som överförs till MailChimp behandlas i enlighet med deras integritetspolicy och  villkor .

Därför kan vi komma att överföra dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter inom Connectum för förpliktelser mellan olika delar av företaget.

Dessutom kan dina personuppgifter komma att delas med fondförvaltare eller leverantörer (t.ex. IT-support) som Connectum har ingått sekretessavtal med.

Registrerade personuppgifter rapporteras till offentliga myndigheter om det finns en lagstadgad skyldighet att lämna ut uppgifter.

Vi vidtar följande åtgärder för dataskydd

Alla överföringar av personuppgifter som görs av oss ska göras enligt lämpliga skyddsåtgärder och i enlighet med villkoren i dataskyddslagstiftningen. Vi och våra tillbörligt bemyndigade representanter ska vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda de uppgifter som vi har tillgång till från obehörig tillgång från tredje part eller någon form av skadegörelse på datasystem.

Vi meddelar alltid dig om eventuella personuppgiftsbrott som påverkar dig och sannolikt kommer att leda till hög risk för dina rättigheter och friheter.

För ytterligare information om lämpliga skyddsåtgärder, se ”Kontakta oss” nedan.

Dina rättigheter beträffande dataskydd

Du har särskilda rättigheter avseende vår användning av dina personuppgifter, exempelvis:

– rätten till tillgång till dina personuppgifter (i en lättillgänglig form)
– rätten att granska och korrigera dina uppgifter
– rätten att flytta dina uppgifter (dataportabilitet)
– rätten att begränsa användningen av dina uppgifter
– rätten att återkalla samtycke som du gett till behandlingen av dina uppgifter (i tillämpliga fall)
– rätten att få information om alla de enheter vi lämnar ut dina uppgifter till
– rätten att lämna in ett klagomål till den norska tillsynsmyndigheten för dataskydd (”Datatilsynet”).

Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter där vi har ansett att detta är nödvändigt för våra legitima intressen.

Observera att rätten att få dina uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”) som gäller i vissa fall inte kommer att gälla för alla de personuppgifter vi har om dig med hänsyn till några av de ändamål för vilka vi använder uppgifter, såsom det beskrivs ovan.

Vår lagring av dina personuppgifter

Vi eller våra tillbörligt bemyndigade representanter kan lagra dina personuppgifter under en tidsperiod på upp till sju år från det att din affärsrelation med oss har upphört. Därefter kommer vi och våra tillbörligt bemyndigade representanter att avstå från att samla in ytterligare personuppgifter om dig och vidta lämpliga åtgärder för att bortskaffa handlingar som innehåller dina personuppgifter, i den utsträckning detta är operativt genomförbart och rimligt.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller vill diskutera dina rättigheter beträffande skydd av personuppgifter, kontakta oss på info@connectum.no.