fb Connectum - Disclaimer - Connectum

Disclaimer

Kunden forstår at enhver investering i og handel med finansielle instrumenter og andre relaterte instrumenter er knyttet til risikoen for tap. Den investerte kapitalen kan øke eller redusere verdien. Verdien av de finansielle instrumentene avhenger av en rekke faktorer, det er svingninger i finansmarkedene og spesifikke forhold knyttet til utstedere av de finansielle instrumentene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke brukes som en pålitelig indikator for fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. Kunden må evaluere risikoen forbundet med dagens instrument og marked. Kunden bør avstå fra å investere i og handle med finansielle instrumenter og andre relaterte instrumenter hvis kunden ikke selv er klar over risikoen forbundet med en slik investering eller handel. Kunden oppfordres til å søke råd fra relevante rådgivere og, etter behov, søke om ytterligere informasjon i markedet før kunden tar sin beslutning.

Alle transaksjoner og transaksjoner som kunden foretar på grunnlag av generell analyse og anbefalinger utarbeidet av Connectum, gjøres etter kundens eget skjønn og etter kundens valg og beslutning. Connectum fraskriver seg ethvert ansvar for finansiell risiko og økonomisk utfall knyttet til anbefaling og analyse utarbeidet og publisert av selskapet, og Connectum garanterer ikke noe spesielt resultat av kundens handel eller investering.

Alle analyser og anbefalinger utarbeidet av Connectum er basert på offentlig tilgjengelig informasjon og selskapsdata osv. som antas å være korrekte. Connectum garanterer ikke for fullstendigheten av analysene eller anbefalingene, og selskapet påtar seg intet ansvar for eventuelle feil, mangler eller mangler i selskapets analyser eller underliggende informasjon og selskapsdata, osv.

Enhver uttalelse eller antatt fremtidig utvikling som kan vises direkte eller indirekte i en analyse eller anbefaling medfører betydelig usikkerhet i sin natur. Slike uttalelser kan aldri forstås som løfter eller garantier fra selskapet.