fb Connectum - Disclaimer - Connectum

Disclaimer

Alla investeringar i och handel med finansiella instrument och andra relaterade instrument medför risk för förlust. Det investerade kapitalet kan öka eller minska i värde. Värdet på de finansiella instrumenten beror på ett antal faktorer, kursrörelser på de finansiella marknaderna och specifika förhållanden hos de finansiella instrumenten och hos emittenterna av dem. Historisk avkastning för finansiella instrument och relaterade instrument kan inte användas som en tillförlitlig indikator på framtida avkastning för instrumenten. Kunden måste själv noga utvärdera de risker som är förknippade med det aktuella instrumentet och marknaden. Kunden bör avstå från att investera i eller handla med finansiella instrument och andra relaterade instrument om kunden inte är införstådd med riskerna förknippade med detta. Kunden uppmanas att söka råd från relevanta rådgivare och vid behov söka ytterligare information själv innan kunden fattar sitt beslut.

Alla transaktioner som kunden gör på grundval av allmänna analyser och rekommendationer utarbetade av Connectum görs efter kundens eget gottfinnande och efter kundens val och beslut. Connectum frånsäger sig allt ansvar för finansiella risker och finansiella utfall relaterade till rekommendationer och analyser som utarbetats av företaget. Connectum garanterar inte heller något särskilt resultat av kundens handel eller investeringar.

Alla analyser och rekommendationer som utarbetats av Connectum baseras på offentligt tillgänglig information som antas vara korrekt. Connectum garanterar inte att analyser eller rekommendationer är fullständiga och företaget tar inget ansvar för fel, utelämnanden eller brister i företagets analyser och rekommendationer, eller i den information som ligger till grund för dem.

Varje uttalande och antagande om framtida utveckling som direkt eller indirekt ges i en analys eller rekommendation är till sin karaktär osäkert. Sådana uttalanden kan aldrig förstås som löften eller garantier från Connectum.